Valgusreklaam

Val­gus­reklaam.

Tänapäe­val on väga pop­u­laarsed elek­trit sääst­vad LED val­gusega val­gus­reklaamid, kus val­gusal­likaks LED moodulid.Kaasaegsemad LED moodulid on võr­reldes 5a taguste­ga tun­du­va­malt val­gusvil­jaka­mad ja ka vas­tu­p­i­dava­mad. Led mood­uleid on või­ma­lik kasu­ta­da val­gustäht­edes , taust­val­gusega täht­edes, val­guskastides, val­gus­tornides ja sin­na kuhu füüsikaseadused ja fan­taa­sia viib. Odava­maid LED kom­po­nente ei ole me kli­en­tidele soovi­tanud, kuna nende val­gusvil­jakus ja tööi­ga võib väga rut­tu kahane­da. Val­guskastides kasu­tame jahutus­rib­al väga kvali­teet­seid CREE side­light LED val­gusteid.

Peale eel­nimetatud val­gus­reklaamide valmis­tame ka val­gus­torne, neoon­reklaame ja ka prozek­torite­ga val­gus­ta­tu­id reklaame.

 

Valgustähed

Erikujulised valguskastid

Neoonreklaam

Valguskastid

Valgustulbad

Inte­greer­i­tud jooks­vate tulede süs­teem

Õhukesed valgust juhtivast klaasist valgusreklaamid

Liikuvate tuledega reklaam

Valgustatud reklaamid