Silikonkleebised

Silikon-kristal­lk­lee­bis on mahu­line vas­tu­p­i­dav ja ilmas­tikukindel klee­bis. Kasu­tatakse  sise-ja välistingimustes tood­ete mar­keer­im­isel , autodel, sead­me­tel, rin­namärgid jne. Kristal­lk­lee­bi­seid kut­su­takse ka rah­va­keeli mul­lik­lee­bis­teks ja 3D klee­bis­teks.