Metallfoto

Met­all­fo­to sobib ideaalselt fas­saa­dis­iltide, tänukir­jade, mäles­tus­tahvlite, maja­juhtide, rin­nasiltide, uksesiltide ja teiste sar­naste tood­ete valmis­tamiseks. Samu­ti on met­all­fo­to mõel­dud toot­mis­sead­mete ja tood­ete mar­keer­im­iseks.

Met­all­fo­tot valmis­tatakse val­gus­tund­liku alu­mi­ini­umplaa­di eksponeer­im­isel läbi fotonegati­ivi. Kõike mida on või­ma­lik pild­is­ta­da, saab kan­da ka met­all­fo­to plaatidele, alates tek­stidest kuni joon­iste ja foto­deni. Met­all­fo­to võimaldab sama täpset taas­esi­tust ja detailide täp­sust nagu eel­datakse ka fotograafi­alt.

Ainuke või­malus rikku­da süm­bolit on rikku­da met­al­li. Kuna kujutis ei paikne met­al­lk­i­hi peal, nagu teiste mee­todite puhul, vaid paikneb alu­mi­ini­u­mi poorides klaas­selge elox­alk­i­hi all, on ta kait­stud kri­imus­tuste, pleekimise, kulu­mise, niiskuse, kor­ro­siooni ja äär­mus­like tem­per­atu­uride eest. Met­all­fo­to silt peab väl­itingimustes vas­tu aas­taküm­neid.