Kleebised

Toodame klee­bi­seid, autokleebiseid,põrandakleebiseid  3M ja Avery kiledest. Klee­bime igale poole kuhu on või­ma­lik kleep­i­da. Tänapäe­val kasu­tatakse jär­jest kvali­teet­se­maid ja veni­va­maid kilesid mis tah­es kumer­ate pin­dade üle kat­miseks. Palju on sel­l­i­seid näiteid, kus tänu odava­male hin­nale hakkab kile mõne aja möö­dudes mõrane­ma ja een­du­ma. Sel­l­ised kohad on tihti peale päike­serohked vit­ri­inaknad ja trans­pordi­va­hen­did. Autok­lee­bised on tavaliselt 7a. liimi­garan­ti­iga kilest.

Kui pole head mõtet siis aita­me lei­da hea dis­aini­la­hen­duse, mõist­liku hin­na ja oper­ati­ivse toot­mise.