Helkurid

Helkureid valmis­tame vas­tavalt kliendipoolt antavale kujule või siis või­ma­lik ka val­i­da väl­ja ole­ma­sol­e­vat­est stant­side­st. Kui stantsi pole siis lisan­dub stantsi hind. NB! Suure­mate koguste puhul on mõtekam val­i­da stants, kuna siis tuleb ka tüki hind mõist­likum! Toodame eriku­ju­ga helkureid, mag­nethelkureid, Slap Wrap käepaelu, pagasilipikuid, lukuot­sikuid ja helkurklee­bi­seid.

Kui soovid hin­na­pakku­mist saa­da siis oleks vaja tea­da helkuri kuju , trükivär­vide arvu, kogust ja kas trükk ühe-või kahe­p­oolse­na.

3M Helkurid vas­ta­va EN13356:2001 stan­dard­ile.

Helkuri kasutusjuhend

Kin­ni­ta helkur pare­male poole (sõidu­tee poole) põlve kõr­guse­le. Helkur peab rip­puma vabalt ja ole­ma näh­tav nii eest kui tagant. Kahjus­tatud või määr­dunud helkur vaheta väl­ja uue vas­tu. Helku­rit peab pimedal ajal kand­ma ka asus­tatud piirkon­dades. Info +3725655304

3m-scotchlite[1]

OLE NÄHTAV!