Esitlustarvikud

 L-Banner

L-Ban­ner Stand Lux­u­ry

L-tüüpi ban­ner­s­tend. Sten­di alu­mi­ini­u­mist tugi­jalg jääb graafi­ka taha ja tagab stendile püsivuse. Avatavad ülem­ine ja alu­mine profi­ilid, mis hoiavad graafikat kin­ni, liht­sus­tavad graafi­ka paigal­damist ja vahetamist. Esitlus­tarvik on valmis­tatud anodeer­i­tud alu­mi­ini­u­mist ja plas­tikust. Kom­plek­tis lihtne polüestrist kan­dekott.

Graafi­ka näh­ta­va osa mõõtmed: 800 x 2000 mm
Sten­di kaal ilma graafika­ta: 2,0 kg

Roll-Up stendid

Stendil on kaks jal­ga, mis tagavad püsivuse. Graafi­ka paikneb sten­di alus­es nö kas­setis ning tõm­matakse lahti rul­loo moo­di „alt ülesse”. Kujun­dus prindi­takse kvali­teet­se­male Fer­rari kan­gale.

Alu­mi­ini­u­mist tugi­toru jääb graafi­ka taha. Stendi­ga on kaasas mugav tugev­ast riidest must kan­dekott.

Sten­di kokku­pane­mise aeg: ca 30 sekun­dit
Graafi­ka näh­ta­va osa mõõtmed: 800 x 2000 mm ; 850x2000mm; 1000x2000mm; 1500x2000mm
Sten­di kaal ilma graafika­ta: 3,5 kg

Hin­nad alates 37.-tk . Tarneaeg tel­limus­est 1–2 päe­va.

 

Show Screen

Liiku­va graafik­a­ga ripu­tatav roll-up stend. See rip­puv ja liikuv dis­play-süs­teem on soli­idse dis­aini­ga, mater­ja­liks on alu­mi­ini­um ja kroomi­tud plas­tik. Graafikari­ba valmis­tatakse mõõt­mete­ga 790 mm (laius) x soovi­tud kõr­gus (kuni 3000 mm) x 2, graafikari­ba liide­takse kokku ning kin­ni­tatakse kon­struk­t­siooni ülaos­ale. Alla ase­tatakse spet­si­aalne toru raskuseks, mis tagab, et graafikari­ba ripub sirgelt. Stend on varus­tatud ripu­tuskonksude­ga.

Pärast sis­selüli­ta­mist hakkab graafi­ka ringle­ma. Graafikari­ba liiku­mine on või­ma­lik kah­es suu­nas. Liiku­mis­su­u­na muut­miseks tuleb esitlus­tarvik väl­ja lül­i­ta­da ning uuesti tööle pan­na umbes 5–10 sekun­di pärast.

Lihtne trans­porti­da – kom­plek­tis on mugav kan­dekott.
Sten­di kaal ilma graafika­ta: 6,0 kg